Suport psicopedagògic

El suport psicopedagògic o les reeducacions psicopedagògiques estan dirigides a infants i adolescents que presenten dificultats en els aprenentatges, en la conducta i/o en la motivació envers les tasques escolars i l’estudi.

Hi ha alumnes que, per millorar el rendiment escolar, requereixen un acompanyament individualitzat i ajustat a les necessitats específiques del seu procés d’aprenentatge i estudi que els ajudi a planificar-se, a organitzar-se i a afrontar un temps d’estudi de qualitat.
En ocasions, també pot ser convenient deslliurar la família d’haver d’estudiar i fer deures amb ells per preservar la relació familiar i evitar fer-ne un motiu de discussió i tensió.

En totes aquestes situacions, comptar amb professionals especialitzats, motivats i formats en estratègies d’aprenentatge i tècniques d’estudi és un element clau per ajudar l’alumnat a superar, minimitzar o compensar les dificultats acadèmiques.
Alguns dels trastorns més freqüents que requereixen una intervenció psicopedagògica com les reeducacions són el TDAH, la dislèxia i la discalcúlia.

El que un nen pot fer avui amb ajuda, demà serà capaç de fer-ho per sí mateix.”

Vigotsky

A la Fundació Institut de Psicologia comptem amb un equip de més de 30 professionals especialitzats que es poden desplaçar a les escoles o fer la intervenció a les nostres instal·lacions, per acompanyar i donar suport als vostres fills i filles de manera coordinada amb l’escola o altres professionals implicats per afavorir un bon rendiment escolar.