Àmbits

Avaluació i diagnòstic

En la primera visita a la Fundació Institut de Psicologia, us atendrà un psicòleg/òloga clínic a qui podreu explicar el motiu de la consulta en un entorn de màxima confidencialitat i confiança. Durant una hora i mitja podreu compartir tot allò que us preocupa i us farem les preguntes necessàries per poder-vos ajudar. Realitzarem una entrevista completa que ens permeti conèixer-vos i poder-vos orientar de manera personalitzada.

En alguns casos, a partir d‘aquesta primera visita, ja podreu iniciar la intervenció psicològica amb el professional que més especialitzat estigui en el tema pel qual consulteu i, per tant, us pugui ajudar millor.

En altres casos, us recomanarem fer una avaluació psicològica basada en l’evidència. L’objectiu d’aquesta avaluació és recollir i analitzar tota la informació que ens permeti comprendre què està succeint, per què i com us podem ajudar de la manera més eficaç i eficient possible, en base al corpus de coneixement de la psicologia i la psiquiatria i l’evidència científica actual.

Segons les necessitats, realitzarem dues o tres sessions, en casos excepcionals quatre. Hi estudiarem el vostre cas amb rigor, aprofundirem en els temes que calguin i seleccionarem les proves psicomètriques més fiables, i estrictament necessàries. Els resultats d’aquesta avaluació psicològica es plasmaran en un informe psicològic que us lliurarem i explicarem amb detall. En aquest informe, a més del resum de tota la informació recollida i dels resultats de les proves, tindreu l’orientació diagnòstica i les orientacions terapèutiques individualitzades.

En el cas que consulteu pel vostre fill o filla, el procediment és molt semblant al que us acabem d’explicar, amb alguna particularitat que us expliquem a continuació:
– Si té menys de 12 anys, la primera visita la farem amb vosaltres per donar-vos les indicacions perquè li expliqueu el motiu de la consulta i estratègies per motivar-lo a conèixer-nos.
– Si és adolescent, a la primera visita us convidem a venir junts. Primer parlem amb el vostre fill/filla perquè tingui un espai on explicar-se, exposar el seu punt de vista i preocupacions i expressar les seves emocions. Seguidament, us rebem a vosaltres.
– Si cal realitzar un procés d’avaluació psicològica, el fem de manera motivadora i càlida creant un clima de confiança que permeti mostrar les millors aptituds i capacitats i explicar tot allò que calgui.

Psicoteràpia presencial / en línia

La Fundació Institut de Psicologia us ofereix realitzar teràpia psicològica presencial i/o en línia, segons les vostres preferències i necessitats.

La major part dels tractaments que han demostrat eficàcia i mantenen els efectes positius de la teràpia al llarg del temps parteixen del model cognitivoconductual. Per això, la Fundació Institut de Psicologia fonamenta les intervencions en aquest model.

Oferim tractaments personalitzats, estructurats, on la relació entre pacient i psicòleg és de col·laboració, definint conjuntament els objectius que es volen aconseguir. Ens centrem en el moment actual i en la teva demanda i t’ajudem a identificar pensaments, emocions i comportaments, a introduir els canvis necessaris i a desenvolupar estratègies que et permetin aconseguir un major benestar. Per tant, en la major part dels casos els nostres tractaments no són de llarga durada. Segons la severitat i els problemes associats, poden durar entre 2 i 10 mesos. Inicialment, comencem amb sessions setmanals d’una hora i quan apareixen les millores les espaiem a sessions quinzenals o mensuals de seguiment, prèvies a l’alta terapèutica.
En els trastorns crònics del neurodesenvolupament (autisme o el desenvolupament de la capacitat intel·lectual) o en el dany cerebral, oferim tractaments adequats a les necessitats de cada moment del cicle vital amb moments de major o menor intensitat de les intervencions.

Quan consulteu pel vostre fill o filla, formeu part de la intervenció. Per obtenir millores amb els nens i nenes o amb els adolescents cal que treballem de manera conjunta amb vosaltres oferint-vos tota la informació que us permeti comprendre les característiques del vostre fill/filla i proporcionant-vos pautes psicoeducatives. Per això, es programen sessions amb l’infant o l’adolescent per treballar els aspectes que s’escaiguin i, de manera paral·lela, treballem amb vosaltres. Sempre estareu informats dels aspectes treballats i de la seva evolució.

Durant el tractament psicològic garantim la coordinació amb tots els professionals implicats.

Psiquiatria

La Fundació Institut de Psicologia compta amb un servei de psiquiatria propi que ens permet realitzar un enfocament interdisciplinari, quan s’escau, i treballar de manera coordinada i en equip els diferents professionals de la salut mental.

Tot i que som una institució eminentment d’atenció psicològica, en determinats casos, cal una valoració psiquiàtrica i/o un tractament farmacològic coadjuvant a la intervenció psicològica.

Recerca

Col·laborem en projectes de recerca amb diverses institucions. Fruit d’aquestes col·laboracions, que ens enriqueixen mútuament, contribuïm a la transferència del coneixement a la societat realitzant publicacions en revistes científiques nacionals i internacionals de reconegut prestigi.

Des de l’any 2009, col·laborem amb la Unitat d’Epidemiologia i Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupament (UED) de la Universitat Autònoma de Barcelona en diversos projectes I+D de recerca de Factors psicològics de vulnerabilitat a psicopatologia en la infància i l’adolescència, liderats per la Dra. Lourdes Ezpeleta, catedràtica de Psicopatologia de la Infància i l’Adolescència de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Així mateix, hem col·laborat en altres projectes de recerca com el projecte I+D, Reducció de factors de risc de problemes relacionats amb l’alimentació i el pes en estudiants de secundària mitjançant un programa preventiu administrat per agents naturals: projecte MABIC, liderat pel Dr. David Sánchez Carracedo, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona.

També hem col·laborat amb institucions hospitalàries com la Corporació Sanitària Parc Taulí i la Fundació Eurecat en el projecte Realitat virtual per la prevenció del bullying en l’aula.

De tots aquests projectes, n’han sorgit diverses publicacions científiques que podeu consultar aquí.

Compromís ètic

La Fundació Institut de Psicologia està compromesa amb el respecte i la promoció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i reconeix en aquests drets i llibertats el principi universal de la dignitat humana. Manifestem la nostra independència respecte de tota persona, entitat, grup o poder de qualsevol classe i l’absència de lucre de les nostres activitats. Ens guiem per una actuació ètica, transparent i socialment compromesa. La nostra intervenció, càlida i rigorosa, es basa en criteris estrictament professionals, tècnics i ètics. Totes les persones que treballem a la Fundació Institut de Psicologia actuem de manera responsable i vetllem per reduir l’impacte mediambiental de les activitats que fem.

Compromís Ètic i Codi de Conducta

La Fundació Institut de Psicologia està compromesa amb el respecte i la promoció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans, el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant i els altres tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries de què Catalunya i Espanya sigui part. Reconeix en aquests drets i llibertats el principi universal de la dignitat humana. També expressa el seu compromís amb els principis i valors constitucionals, ja que garanteixen un marc de convivència en què prevalgui el dret sobre l’arbitrarietat.

Els nostres principis i valors, que formen part de la nostra estratègia, cultura i accions quotidianes, són els següents:
– Independència respecte de tota persona, entitat, grup o poder de qualsevol classe.
– Absència de lucre de les nostres activitats.
– Actuació ètica, transparent i socialment compromesa, com a reconeixement de la funció i responsabilitat que correspon a tota entitat privada en l’adequat desenvolupament i progrés de la Societat, i respecte als drets de totes les persones físiques o jurídiques amb què es relaciona.
– Gestió basada en criteris estrictament professionals i tècnics, i desenvolupament de les funcions amb interès, dedicació i responsabilitat, assegurant, a més, l’objectivitat que cal en la presa de decisions i actuacions.
– Respecte de la confidencialitat en el tractament de qualsevol informació o dada de caràcter personal obtinguda dels pacients, usuaris, clients, professionals, empleats i persones o entitats externes d’acord amb el que preveuen la legislació vigent i la normativa interna.
– Respecte dels Drets Fonamentals dels pacients, usuaris i clients i els dels empleats i professionals.
– Compromís amb el compliment de tota la legislació aplicable a la nostra activitat.
– Equitat, entesa com el respecte a la igualtat de les persones i la seva diversitat sense cap mena d’actitud discriminatòria per raó de sexe, identitat o orientació sexual, origen ètnic, religió, ideologia o afinitat política, edat, malaltia, capacitat física i/o psíquica, nacionalitat, ciutadania, estat civil o estatus socioeconòmic.

Totes les persones que treballem a la Fundació Institut de Psicologia, i independentment de la funció que exercim en l’organització, hem d’actuar de manera responsable amb la societat, sent conscients que l’acció corporativa ha de contribuir a millorar l’entorn social i ambiental; tenint cura de l’entorn de feina i de l’impacte mediambiental de les activitats que fem. Per això, treballem de manera respectuosa amb el medi ambient, reciclant residus i reutilitzant allò reutilitzable, per aconseguir la millora de la salut i el benestar de tota la societat.

És responsabilitat de tothom:
– Complir amb la legislació aplicable.
– Conèixer, comprendre i complir amb el nostre Compromís Ètic i de Conducta.
– Complir les polítiques corporatives.
– Utilitzar el Compromís Ètic i de Conducta com a guia en la realització la nostra feina.
– Participar en els cursos i en la formació que s’imparteixin en relació amb l’ètica i el compliment normatiu.
– Demanar consell quan tinguem preguntes i dubtes sobre el Compromís i de Conducta i de la legislació aplicable.
– Informar de possibles incompliments del nostre Compromís Ètic i de Conducta, de les polítiques corporatives o de la legislació aplicable.

És responsabilitat dels Directius:
– Promoure una cultura ètica i de compliment normatiu.
– Promoure el compliment del Compromís Ètic i de Conducta.
– Liderar a través de l’exemple, essent model de conductes adequades, complint el Compromís Ètic i de Conducta i sent conseqüents amb els valors de la institució.
– Assegurar-se que les persones a càrrec seu comprenen el Compromís Ètic i de Conducta i les seves responsabilitats.
– Crear un ambient on les persones se sentin còmodes plantejant els seus dubtes i inquietuds.
– Actuar per impedir incompliments de les lleis, del nostre Compromís Ètic i de Conducta i de la normativa interna.